[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Ús

WHDLoad pot ser executat des de la línia de comandes (CLI/Shell) o des de Workbench. Les opcions poden especificar-se en un fitxer de configuració global i mitjançant arguments o Tooltypes. Generalment es requereix l'opció Slave. També poden ser necessàries altres opcions, depenent del maquinari i el programa a executar des de WHDLoad. Quan s'executa des de la línia de comandes, WHDLoad acaba amb un dels següents codis de retorn:

Opcions i configuració global

Hi ha opcions locals i globals. Les opcions locals s'especifiquen com a arguments que es passen a la línia de comandes o com a ToolTypes en executar-lo des de Workbench.
Si s'arrenca des del Workbench mitjançant una icona, WHDLoad tractarà d'actualitzar la icona pel que fa a les opcions PreloadSize, Config i d'altres opcions possibles que s'hagin canviat a la finestra d'inici. Si es desitja aquest tipus de funcionament també quan s'arrenca des de la línia de comandes, s'han d'emprar eines com WBRun (inclosa a l'OS3.5/3.9) per estimular l'arrencada des del Workbench.
L'arxiu de configuració global és "S:WHDLoad.prefs". És un fitxer normal en ASCII i conté una opció per línia. Les línies buides i els comentaris són ignorats. Els comentaris estan basats en línies i comencen amb el caracter ";" continuant fins al final de la línia.
Al paquet de WHDLoad pot trobar-se un fitxer de configuració d'exemple (" S/WHDLoad.prefs").

Llista de totes les opcions disponibles

Hi ha tres tipus d'opcions:

numèriques: El valor de la opció és un enter.
A la línia de comandes haurà d'emprar notació decimal, com a ToolType també pot utilitzar-se notació hexadecimal indicant-la amb el prefix "$"
cadena de caràcters: El valor de la opció és una cadena
commutador: La opció s'habilita si s'especifica (valor booleà)

La columna Local mostra si l'opció pot utilitzar-se en la línia de comandes i com a un tipus d'eina (tooltype) de la icona. La columna Global mostra si l'opció pot ser utilitzada en l'arxiu de configuració global.

Moltes de les opcions no es troben disponibles per a WHDLoadCD32. La columna CD³² mostra si l'opció es troba disponible en aquesta versió especial de WHDLoad.

Nom de la opcióTipusLocalGlobalCD³²Valor per defecte
BranchCachecommutadorx--
ButtonWaitcommutadorxxx
Cachecommutadorx-x
Chkcommutadorx--
ChkAudPtcommutadorx--
ChkBltHogcommutadorx--
ChkBltSizecommutadorx--
ChkBltWaitcommutadorx--
ChkColBstcommutadorx--
ChkCopConcommutadorx--
ChkIntscommutadorx--
ChipNoCachecommutadorxx-
Configcadena de caràctersx-x""
ConfigDelaynumèricaxxx400
CoreDumpcommutadorx--
CoreDumpPathcadena de caràcters-x-PROGDIR:
Customcadena de caràctersx-x""
Custom1numèricax-x0
Custom2numèricax-x0
Custom3numèricax-x0
Custom4numèricax-x0
Custom5numèricax-x0
Dcommutadorx--
Datacadena de caràctersx-x-
DebugKeynumèricaxx-$78 (CAA)
DCachecommutadorx--
ExecuteCleanupcadena de caràctersxx--
ExecuteStartupcadena de caràctersxx--
Expertcommutador-x-
ExpChipcommutadorx--
ExpLocalcommutadorx--
Exp24Bitcommutadorx--
FileLogcommutadorx--
FreezeKeynumèricaxx-$78 (CAA)
FullChipcommutadorxx-
LogBuffernumèricaxx-4096
MMUcommutadorxx-
NoAutoVeccommutadorxxx
NoCachecommutadorx-x
NoFileCachecommutadorx-x
NoFiltercommutadorxxx
NoMemReversecommutador-x-
NoFlushMemcommutadorxx-
NoMMUcommutadorxx-
NoNetworkcommutadorxx-
NoResIntcommutadorx-x
NoReqcommutadorxxx
NoVBRMovecommutadorx-x
NoWriteCachecommutadorxx-
NTSCcommutadorxxx
PALcommutadorxxx
Preloadcommutadorx-x
PreloadSizenumèricax--
Proxycadena de caràcters-x--
QuitKeynumèricaxxx$59 (F10)
ReadDelaynumèrica-xx0
RestartKeynumèricaxxx$78 (CAA)
SaveDircadena de caràctersx---
SavePathcadena de caràctersxx--
ShowRegscadena de caràcters-x-SYS:Utilities/MultiView
Slavecadena de caràctersx-xWHDLoad.Slave
Snoopcommutadorx--
SnoopAGAcommutadorx--
SnoopECScommutadorx--
SnoopOCScommutadorx--
SplashDelaynumèricaxxx200
StoreBuffercommutadorx--
SuperScalarcommutadorx--
TimeOutnumèricax-x0
WriteDelaynumèricaxx-150

Exemple d'ús

Workbench: Workbench Options
CLI o Shell: 1> WHDLoad SuperGame.Slave Preload NTSC QuitKey=69 Custom1=1

Descripció de cada Opció

ButtonWait/S

Aquesta opció no afecta WHDLoad en sí, però pot ésser comprovada per l'Esclau.
El significat d'aquesta opció és que si es configura, els usuaris volen que el programa instal·lat esperi la pulsació d'un botó quan mostri pantalles i/o executi música i normalment ho fa solament per un temps molt limitat (a causa del temps de càrrega des de disc dur/RAM comparat amb la càrrega lenta des de disc).

BranchCache/S

Aquesta opció activa la caché de ramificacions del 68060. En altres tipus de CPU no té cap efecte.
L'opció no té efecte si també es configura NoCache/S.

Cache/S

Aquesta opció activa la caché d'instruccions i desactiva la caché de dades per al programa instal·lat. Al 68030 també s'activarà la ràfega d'instruccions. Si la MMU és utilitzada per WHDLoad, marca la memòria Xip com a "Cachable Writethrough" (imprecisa).
L'opció no té efecte si també es configura NoCache/S.

Chk/S

Aquesta opció és una dreçera i activa les opcions ChkBltSize/S, ChkBltWait/S i ChkColBst/S.

ChkAudPt/S

Aquesta opció comprova que tot allò escrits als apuntadors custom de dades d'audio són adreces vàlides de memòria xip. Els apuntadors no han d'ésser nuls i han d'estar dintre de BaseMem. Aquesta característica només funciona conjuntament amb una de les següents opcions : SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. Aquesta característica hauria d'ajudar a diagnosticar problemes amb les rutines de reproducció d'àudio.

ChkBltHog/S

Aquesta opció comprova tot el temps que el bit blthog (bltpri) al registre custom.dmacon no estigui configurat. Aquesta característica només funciona conjuntament amb alguna de les opcions següents: SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. L'activació de blthog dóna prioritat al blitter sobre la CPU en quant als accessos a memòria, cosa que pot causar problemes en determinades configuracions de maquinari. En alguns casos també pot millorar el rendiment garantint alguns cicles de bus al processador.

ChkBltSize/S

Aquesta opció comprova que el programa instal·lat usi el blitter de forma correcta, de tal forma que solament s'utilitzin àrees de memòria vàlides per a operacions de blitter. Aquesta funcionalitat només funciona conjuntament amb una de les opcions SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. Es comprovaran totes les operacions de blitter excepte el mode línia.

ChkBltWait/S

Aquesta opció comprova que el programa instal·lat esperi correctament que el blitter acabi abans de començar un nou treball amb el blitter. Aquesta funcionalitat solament funciona conjuntament amb una de les opcions SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

ChkColBst/S

Aquesta opció comprova tot el temps que el bit color al registre custom.bplcon0 es trobi habilitat. Aquesta característica només funciona conjuntament amb una de les opcions SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. Algun tipus de maquinari, especialment flickerfixers, requereixen que s'habiliti aquest bit per a treure un senyal de vídeo correcte. En conseqüència i per a millor compatibilitat, sempre s'hauria d'habilitar aquest bit. Es comproven escriptures directes a custom.bplcon0 i llistes del Copper.

ChkCopCon/S

Aquesta opció comprova que el programa instal·lat no activi l'accés del Copper als registres DMA via configuració de custom.copcon. Aquesta característica només funciona conjuntament amb una de les opcions següents: SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. De vegades pot resultar útil per a detectar si hi ha programes emprant el Copper per a controlar l'activitat del DMA.

ChkInts/S

Aquesta opció comprova, a cada interrupció, si hi ha un parell que es correspongui a intreq i intena configurat per a la interrupció. En cas negatiu el programa instal·lat acabarà amb un missatge d'error apropiat. Aquesta funcionalitat permet la detecció senzilla de problemes de reconeixement d'interrupció (interrupt acknowledge) en màquines ràpides (68040/060) o amb maquinari amb errpr que provoqui interrupcions no esperades. Degut al fet que aquesta condició també pot donar-se si les interrupcions són desactivades configurant intena simultàniament amb l'ocurrència d'una interrupció, això ha estat implementat com a una opció seleccionable. A partir de la versió 17.1 de WHDLoad, aquesta opció també habilita totes les comprovacions d'integritat i teclat per als nivells d'interrupció 4-6 que normalment només es duen a terme als nivells 1-3.

ChipNoCache/S

Aquesta opció desactiva la possibilitat de caché a la Memòria Xip (BaseMem). Ha de ser emprada en maquinari que no permeti la configuració de la caché a la Memòria Xip (per ex. targetes BlizzardPPC) per a evitar alentiment en la velocitat d'execució del programa instal·lat. Veure també Gestió de la Caché de la CPU.

Config/K

Emprant aquesta opció es poden especificar els elements de configuració que es mostraran a la pantalla d'arrencada de WHDLoad. Aquesta opció sobreescriurà la configuració ws_config especificada a l'Esclau. Per a la sintaxi que s'ha d'emprar, si us plau consulteu ws_config als autodocs.
Si a l'Esclau no hi ha ws_config ni s'ha especificat Config/K i l'Esclau comprova els elements Custom1-5/K/N/ButtonWait/S via la funció resload_Control, WHDLoad afegirà l'opció Config/K a la icona si és arrencat des del Workbench. El tipus dels ítems se'n derivarà del valor actual de les opcions del Custom1-5/K/N (0-1 boolean, 2-63 list, >63 binary).

ConfigDelay/K/N

Aquesta opció especifica el temps en fraccions d'1/50 segons durant el qual WHDLoad mostrarà la finestra d'informació a l'arrencada si hi ha cap botó (veure Config/K and Expert/S) en ella. Si ConfigDelay/K/N és inferior a ReadDelay/K/N o SplashDelay/K/N, és ignorat. La finestra es mostrarà, com a mínim, mentre Preload/S s'estigui processant. Si es prem un botó de configuració, el timer de ConfigDelay es reinicialitza.
Si l'opció s'estableix a -l, s'afegeix un botó d'arrencada (Start) a la finestra i aquesta romandrà oberta fins que es premi el botó. La finestra d'informació (splash) també es pot tancar prement les tecles d'Espai, Return o Enter. Si es prem Esc, WHDLoad pararà Preload/S i sortirà immediatament.

CoreDump/S

Si es selecciona, en sortir de cada programa instal·lat, WHDLoad crearà un bolcat de memòria i registres. Això pot ser útil per a extreure un mòdul de música del bolcat de memòria o per a eliminació d'errors.

CoreDumpPath

El directori de destí on s'escriuran tots els fitxers de bolcat creats per WHDLoad.

Custom/K, Custom1/K/N, Custom2/K/N, Custom3/K/N,Custom4/K/N, Custom5/K/N

Aquestes opcions no són utilitzades per WHDLoad en sí mateix, però poden ser comprovades per l'Esclau per a controlar diverses característiques especifiques. Custom/K pot contenir una cadena i Custom1-5/K pot contenir solament un enter. Comprovi a la documentació específica de l'instal·lador si aquest suporta les opcions Custom.

D/S

Aquesta opció és útil per a eliminació d'errors. Si l'opció està activada i es troba a memòria un congelador (freezer) suportat (HRT/TK), WHDLoad simularà una NMI abans d'executar la primera instrucció de CPU continguda a l'Esclau.

Data/K

Mitjançant aquesta opció es pot especificar un directori que servirà de base per a a les operacions amb arxius del programa instal.lat. També es poden especificar múltiples directoris separant-los amb comes ( i en conseqüència un nom de directori no pot contenir una coma!). Si s'empren directoris múltiples per a les dades, tots els directoris especificats es proven per a carregar un fitxer. L'escriptura es realitzarà sempre al primer directori de dades. Aquesta opció sobrescriu el valor de ws_CurrentDir contingut a l'Esclau.

DCache/S

Aquesta opció activa les cachés d'instruccions i dades per al programa instal·lat. Al 68030 també s'activarà la ràfega d'instruccions. Si la MMU està éssent utilitzada per WHDLoad marcarà la memòria Xip com a Cacheable Writethrough (imprecisa).
L'opció no té efecte si NoCache/S està configurat.

DebugKey/K/N

Configura el codi rawkey per sortir del programa i escriure els arxius de bolcat . Aquesta opció només funcionarà si el mode expert està actiu i el VBR és mogut per WHDLoad (NoVBRMove/S no està configurat i la CPU és com a mínim un 68010) o si l'Esclau en sí mateix ho soporta.

ExecuteCleanup

Mitjançant aquesta opció pot especificar-se una comanda que serà executada per WHDLoad en sortir. Emprant la comanda de sistema Execute també es pot executar un script.

ExecuteStartup

Amb aquesta opció pot especificar-se una comanda que serà executada per WHDLoad en arrencar. Pot usar-se per a desactivar maquinari que causi problemes en funcionament conjunt amb WHDLoad, com una pila IP o USB. Veure el capítol Bugs per a més informació. Emprant la comanda de sistema Execute també es pot executar un script.

Expert/S

Aquesta opció activa el mode expert de WHDLoad. Afecta la funcionalitat DebugKey/S i els missatges d'advertència durant la commutació entre el programa instal·lat i el S.O. (pantalles amb cicle de colors mitjançant copper). Si el mode expert no està actiu, la DebugKey/S no estarà disponible. Al mode expert també apareix un altre botó en alguns dels diàlegs d'error produïts per WHDLoad. Aquest botó, que s'anomena Show Regs permet visualitzar informació sobre els registres i l'estat en forma similar a com ho fa un bolcat de registres. Addicionalment, s'afegeixen un seguit de botons a la finestra d'arrencada (splash) que permeten escollir una sèrie d'opcions de depuració. Les opcions que es modifiquin, es salven a la icona si s'ha arrencat des de Workbench.

ExpChip/S, ExpLocal/S, Exp24Bit/S

Si el programa instal·lat utilitza memòria d'expansió (ws_ExpMem), es pot emprar aquesta opció per a forçar WHDLoad a assignar aquesta memòria respectivament a Memòria Xip, Memòria Local o Memòria de 24 bits DMA. Això pot resultar en una degradació del rendiment atès que la memòria especificada pot ser accedida més lentament per la CPU comparada amb la memòria Fast per defecte. Pot utilitzar eines de tercers (per ex. SysInfo, GvpInfo,...) per a comprovar la configuració de la seva memòria i veure quines propietats té cada memòria.
En general aquestes opcions estan pensades per a solucionar problemes de compatibilitat de programes instal·lats en màquines ràpides fent-les més lentes durant l'execució mitjançant l'ús apropiat de memòria més lenta.

FileLog/S

Aquesta opció només serveix per eliminar errors. Vegi Bolcats i arxius de log per a més informació.

FreezeKey/K/N

Si utilitza un dels congeladors per programari suportats (HRTmon o Thrillkill) pot usar aquesta opció per a configurar un codi rawkey que en ésser premut ocasioni que WHDLoad entri al mode de congelador. Per a que funcioni, el VBR ha de ser mogut per WHDLoad (No ha d'estar configurat NoVBRMove/S i la CPU ha de ser com a mínim un 68010) i el congelador ha d'estar actiu. Consulti també el capítol Monitors del Sistema / Congeladors per a més informació.

FullChip/S

L'ús d'aquesta opció provoca que WHDLoad desi i recuperi no només l'àrea de memòria xip establerta com a ws_BaseMemSize a l'Esclau sinó tota la memòria xip (execbase.MaxLocMem). Si WHDload utiliza una MMU per a protegir la memòria això només cobreix els accessos il.legals provocats per la CPU. Els accesos directes a memòria per part de coprocessadors com el Blitter/DMA Disc no es troben coberts. Aquests accesos DMA poden corrompre la memòria xip i no ser detectats per la protecció de memòria de WHDLoad. Si aquesta opció es troba seleccionada, les fallades no poden afectar el Sistema Operatiu Hoste perquè la memòria xip es desa i restaura completament.
Abans que s'arrenqui el programa instal.lat, la part adicional de memòria xip desada (entre BaseMemSize i MaxLocMem) s'omplirà amb un patró especial. Després del retorn del programa instal.lat, WHDLoad comprova si la memòria adicional ha estat alterada. Si hi ha cap canvi, WHDLoad mostrarà una finestra d'error adequada. Només en aquest cas la memòria adicional s'escriurà a un arxiu de bolcat de memòria (no l'arxiu de bolcat complert), que permet investigacions addicionals.
Aquesta opció pot ésser útil per a tasques de desenvolupament/debugging i evitar corrompre el sistema AmigaOS hoste i també per ajudar instal.ladors que no funcionen correctament i en els quals no s'han fixat encara tots els problemes del programa instal.lat.
FullChip/S no pot activar-se juntament amb l'opció ExpChip/S. Si ambdós estan establertes, FullChip/S is ignored.

LogBuffer/K/N

Amb aquesta opció es pot especificar la funció del buffer intern de WHDLoad emprat per dur missatges de registre des del FileLog/S fins al resload_Log. El tamany per defecte del buffer és de 4096 bytes. El buffer només s'assigna si s'ha especificat l'opció FileLog/S. Si el buffer és ple, WHDLoad interromprà el programa instal.lat i canviarà al sistema operatiu per a alliberar el buffer i escriure els continguts a l'arxiu de registre. Per a evitar aquests canvis, s'hauria d'escollir un tamany de buffer prou gran per a que pugui emmagatzemar tantes entrades com sigui possible.

MMU/S

Aquesta opció es pot utilitzat en màquines amb processador 68030 per a activar les funcionalitats relacionades amb la MMU (protecció de memòria, gestió millorada de la caché, Snooping , funcions resload_Protect#?). En un 68040/060 aquesta opció no té cap efecte ja que la MMU s'utilitzarà per defecte. Es recomana col·locar aquesta opció al fitxer de configuració global en tots els sistemes que continguin un 68030 amb una MMU funcional (és a dir, no un 68EC030) atès que incrementa molt l'estabilitat i la seguretat. Aquesta opció no tindrà cap efecte si l'opció NoMMU/S es troba configurada.

NoAutoVec/S

Si es selecciona, WHDLoad no acabarà el programa si ocorre una interrupció d'autovector o NMI no esperada (vectors #25-31 / $64-$7c). Això ha d'utilitzar-se a sistemes/maquinari on aquestes interrupcions es generin a l'atzar, per a evitar que WHDLoad acabi. Però s'ha de tenir en compte que aquesta opció no arregla el maquinari malmès que crea aquestes interrupcions. Alguns programes instal.lats poden no funcionar correctament en aquest tipus de maquinari encara que aquesta opció es troni habilitada. El millor seria remoure (o arreglar si és possible) el maquinari que crea aquestes interrupcions.

NoCache/S

Si es selecciona, totes les cachés seran desactivades.
Aquesta opció té precedència sobre BranchCache/S,Cache/S, DCache/S, StoreBuffer/S y SuperScalar/S.

NoFileCache/S

Desactiva la caché de fitxers de WHDLoad i força una commutació al S.O. per a cada operació de disc del programa instal.lat.
Aquesta opció inactiva Preload/S.

NoFilter/S

Desactiva el filtre d'àudio. Tingui en compte que aquesta opció solament afecta la inicialització durant l'arrencada, si el programa instal·lat canvia per sí mateix l'estat del filtre d'àudio aquesta opció mancarà d'efecte.

NoFlushMem/S

Normalment WHDLoad neteja la memòria durant l'arrencada per a obtenir tanta memòria lliure com sigui possible per a l'operació de Preload/S. Això alliberarà tots els recursos no utilitzats tals com llibreries, fonts, etc. Amb aquesta opció WHDLoad no netejarà la memòria. Pot ser emprada en sistemes amb suficient memòria lliure per a evitar recarregar recursos residents i incrementar d'aquesta manera el rendiment del sistema.

NoMemReverse/S

Si aquesta opció es troba activada, WHDLoad no assignarà memòria emprant el flag MEM_REVERSE. Hi ha hagut informes que indiquen que l'ús d'aquest flag provoca problemes en algunes configuracions (per exemple configuracions que empren targes de memòria a l'slot PCMCIA dels A600/A1200 com a memòria Fast, configuracions amb M-Tec 1230/8 MiB OS 3.0). No es coneix el motiu d'aquests problemes. Aquesta opció també pot ésser d'utilitat si part de la memòria alta es troba malament, perquè WHDLoad emprarà primerament memòria ubicada en adreces més baixes. Si vostè obté errors estranys, potser val la pena provar aquesta opció.
Aquesta opció és sempre activa al Kisckstart 2.0 (V37) degut a un error d'implementació, ja que possiblement es penja durant exec.AllocMem.

NoMMU/S

Si es configura aquesta opció WHDLoad no utilitzarà la MMU. Aquesta és una opció crítica i perillosa, recomanada només amb propòsits de prova i eliminació d'errors i no per a l'ús normal. Vegi el capítol MMU per a més informació. Aquesta opció té precedència sobre MMU/S.

NoNetwork/S

Si es configura aquesta opció, WHDLoad no provarà de connectar-se a Internet per a realitzar una comprovació d'actualització per a l'Esclau i WHDLoad mateix.

NoReq/S

Aquesta opció només es pot utilitzar quan WHDLoad ha estat executat des de la línia de comandes (CLI/Shell). Si s'executa des de Workbench no té cap efecte. L'opció força WHDLoad a no mostrar cap quadre de diàleg en una finestra nova, separada, i en el seu lloc mostra els missatges de sortida a la finestra de comandes des d'on WHDLoad ha estat executat.

Proxy/K

Mitjançant aquesta opció es pot especificar un proxy HTTP que WHDLoad emprarà per a connectar-se a Internet. Això només té sentit si una connexió directa no és possible perquè WHDLoad només realitzarà un única i simple petició HTTP. La sintaxi per a l'especificació del proxy és [usuari:contrassenya@]nom_de_host[:port]. Es requereix el nom de servidor per al proxy. El port és opcional i el valor per defecte és 80 si no s'especifica. Si el proxy requereix autenticació, l'usuari i la contrassenya s'han d'especificar. WHDLoad només suporta el tipus bàsic d'autenticació.

NoResInt/S

Aquesta opció deshabilita les interrupcions durant l'execució de les funcions resload. Normalment les interrupcions estan permeses mentre s'executen les funcions resload. Les interrupcions poden executar sons, refrescar la pantalla o fer qualsevol altre treball important. El fet de deshabilitar-les pot provocar distorciones de so/imatge o una fallada general en el funcionament. No obstant això, el funcionament impropi de les interrupcions pot destruir àrees de dades internes de WHDLoad, la qual cosa provoca generalment un col·lapse de WHDLoad i probablement de tot el sistema operatiu. Aquesta opció pot utilitzar-se per a verificar aquests problemes. Si un instal·lador es comporta de forma estranya o col·lapsa WHDLoad sense aquesta opció, però funciona bé amb la mateixa, la raó és molt probablement un problema d'interrupcions. En aquests casos l'instal·lador necessita ésser corregit.
A partir de la versió 17.0 de WHDLoad, quan s'entra en una funció resload, es comprovarà el blitter si es troba actiu i, si és així, WHDLoad acabarà informant-ne.

NoVBRMove/S

WHDLoad mou, per defecte, la taula de vectors utilitzant el VBR (Vector base Register) a un espai de memòria diferent. Això té l'avantatge que el programa insta.lat no pot canviar la taula de vectors, fet que incrementa molt la seguretat i estabilitat de WHDLoad. Alguns programes instal.lats no funcionaran correctament amb una taula de vectors moguda. La raó d'això pot ésser que el programa instal.lat empri excepcions del processador o estigui fent coses estranyes. En aquest cas, s'ha d'utilitzar aquesta opció per evitar que WHDLoad mogui el vector base.
Una altra característica del VBR mogut és que WHDLoad pot comprovar el teclat cada cop que té lloc una interrupció d'Autovector. Amb aquesta comprovació WHDLoad és capaç de finalitzar el programa instal.lat si es prem QuitKey/S o DebugKey/S o entrar al Monitor quan es prem FreezeKey/S.
La característica de moviment del VBR requereix com a mínim un 68010. En un 68000 aquesta opció no té efecte perquè no hi ha VBR i la taula de vectors sempre comença a $0 i no pot moure's. En un 68000 WHDLoad suporta algun maquinari especial (ACA500, Zeus) que pot col.locar els vectors d'interrupció Autovector en una zona de memòria diferent per a poder suportar sempre la característica QuitKey/S. Aquestes característiques especials del maquinari no es poden emprar si s'ha activat aquesta opció.

NoWriteCache/S

Aquesta opció desactiva la funcionalitat d'usar una caché d'escriptura a disc de WHDLoad. Sense aquesta opció WHDLoad intentarà guardar totes les operacions d'escriptura en memòria i fer-les esperar fins que el programa acabi per a evitar commutacions innecessàries al sistema operatiu.

NTSC/S

Si se selecciona, WHDLoad utilitzarà una pantalla NTSC (60Hz) per al programa instal·lat. En un Amiga PAL, el controlador de monitor NTSC ha d'estar instal·lat a "DEVS:Monitors/".

PAL/S

Si se selecciona, WHDLoad utilitzarà una pantalla PAL (50Hz) per al programa instal·lat. En un Amiga NTSC, el controlador de monitor PAL ha d'estar instal·lat a "DEVS:Monitors/".

Preload/S

Si aquesta opció es troba activada, WHDLoad carregarà tants fitxers i imatges de disc com sigui possible a la memòria durant l'arrencada. Si durant la precàrrega no hi ha prou memòria lliure per a un arxiu, la precàrrega de fitxers s'aturarà i només una part dels fitxers es carregaran. Això augmenta el rendiment quan el programa instal.lat està funcionant perquè evita canviar al S.O. per a carregar dades directament des del disc dur. Aquesta opció hauria d'activar-se sempre.

PreloadSize/N

Aquesta opció indica a WHDLoad quina quantitat de dades s'han de precarregar. S'emprà només per a calcular la barra de progrés de la Precàrrega. Si el programa instal.lat s'ha arrencat des del Workbench, WHDLoad actualizarà aquesta opció en forma de ToolType quan torni al Sistema Operatiu. La quantitat PreloadSize no és només la suma del tamany de tots els fitxers.

QuitKey/K/N

Configura el codi rawkey per a sortir del programa, això solament funcionarà si el VBR és mogut per WHDLoad (NoVBRMove/S no ha d'estar configurat i la CPU ha de ser com a mínim un 68010) o perquè l'esclau en sí mateix suporti aquesta funció.

ReadDelay/K/N

Aquesta opció especifica el temps en intervals d'1/50 de segon que WHDLoad esperarà després d'haver carregat dades des dels discos, i també esperarà aquest temps després que Preload/S hagi acabat. Això soluciona problemes amb unitats de disc (per ex. lectors de CD) que volen fer alguna cosa després de la lectura (per ex. aturar el motor).

RestartKey/K/N

Amb aquesta opció es pot configurar un codi rawkey que en ésser polsat ocasioni que WHDLoad reiniciï el programa instal·lat.

SaveDir/K

Aquesta opció especifica el subdirectori per a les operacions d'escriptura del programa instal.lat conjuntament amb l'opció SavePath/K. Aquesta opció pot requerir-se de forma explícita en comptes de deixar que WHDLoad determini si s'han instal.lat múltiples versions d'un joc emprant el mateix Esclau però amb fitxers "save" incompatibles. També pot ésser útil si l'Esclau no conté el nom del Joc i el nom de l'arxiu Slave no ens agrada com a nom de directori on desar.

SavePath/K

Aquesta opció força WHDLoad a redirigir totes les operacions d'escriptura del programa instal.lat a un lloc diferent del disc. Aquesta opció especifica el directori base per a tots els programes instal.lats. Cada programa instal.lat tindrà aquí el seu propi subdirectori. WHDLoad crearà aquest subdirectori si no existeix (durant la primera operació d'escriptura). El nom del directori pot especificar-se emprant l'opció SaveDir/K o sinó serà deduït per WHDLoad de la informació de l'Esclau (ws_name o el nom d'arxiu de l'Esclau). Internament aquest directori per a desar es tractarà com un directori de Dades addicional.

ShowRegs/K/N

Aquesta opció només és útil conjuntament amb la opció Expert/S. Amb aquesta opció s'especificarà el programa que serà usat per WHDLoad per a mostrar el bolcat de registres si es prem el botó Show Regs que apareix als diàlegs d'error de WHDLoad. WHDLoad afegirà el nom del fitxer desat temporalment (actualment T:.whdl_register) a la línia de comandes especificada.

Slave

Nom de l'esclau que hauria de ser utilitzat per WHDLoad. L'esclau conté el codi d'interfície que es requereix per a la comunicació entre el programa instal.lat i WHDLoad.

Snoop/S, SnoopAGA/S, SnoopECS/S, SnoopOCS/S

Aquestes opcions activen la funcionalitat d' snoop de registres Cia/Custom de WHDLoad.

SplashDelay/K/N

Aquesta opció especifica el temps en intervals d'1/50⊃a de segon que triga WHDLoad a mostrar la finestra d'informació durant l'arrencada. Si SplashDelay/K/N és menor que ReadDelay/K/N serà ignorada i la finestra es mostrarà usant el temps de ReadDelay/K/N. La finestra es mostrarà com a mínim mentre Preload/S s'estigui processant.
Si la opció s'estableix a 0, no es mostrarà cap finestra. Si la opció s'estableix a -1, s'afegirà un botó d'arrencada (Start) a la finestra, que romandrà obterta fins que es premi aquest botó. La finestra d'informació d'arrencada (splash) també es pot tancar prement les tecles Espai, Return o Enter. Si es prem Esc, WHDLoad aturarà Preload/S i sortirà immediatament. Veure també ConfigDelay/K/N.

StoreBuffer/S

Aquesta opció activa el Buffer d'Emmagatzematge del 68060. En altres tipus de CPU no té efecte, com tampoc tindrà efecte si l'opció NoCache/S es troba configurada.

SuperScalar/S

Aquesta opció activa la funcionalitat del 68060 d'executar múltiples instruccions per cada cicle de màquina. En altres tipus de CPU no té efecte.
Aquesta opció tampoc tindrà cap efecte sí està configurada l'opció NoCache/S.

TimeOut/K/N

Si es configura permet que WHDLoad i el programa instal·lat acabin després del temps especificat. Aquesta opció requereix que l'opció NoVBRMove/S no s'hagi configurat i que el programa instal·lat no modifiqui el temporitzador ciaa.ciatod. El temps després del qual el programa acaba s'especifica en intervals d'1/50 part de segon. Per a mesurar aquest temps per a una demo o joc activi l'opció Expert/S i configuri una DebugKey/K/N, quan s'arribi al punt en què desitja que el programa acabi, premi la tecla DebugKey. Després miri al fitxer .whdl_register que s'ha creat i busqui-hi el valor ciaa-event. Si la freqüència de la seva alimentació elèctrica és 50 Hz llavors aquest és el valor que ha de configurar amb TimeOut/K/N, si la freqüència és de 60 Hz ha de multiplicar el valor trobat per 5/6 .

WriteDelay/K/N

Aquesta opció especifica el temps en intervals d'1/50 part de segon que WHDLoad esperarà després d'escriure qualsevol cosa físicament a disc. Afecta totes les funcions resload_Save#? i la funcionalitat FileLog/S. El sentit d'això es que els sistemes d'arxius usualment no escriuen la informació immediatament a disc. Es triga un temps (1..3 seg) fins que totes les estructures del sistema d'arxius han estat actualitzades de forma correcta. El valor per defecte per a WriteDelay és 150 que implica que WHDLoad s'esperi 3 segons després de cada escriptura al disc dur. Vostè pot configurar aquest valor en 0, però llavors mai haurà de sortir amb un reset del programa instal·lat atès que les dades desades no seran escrites correctament al disc.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]