[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Bolcats i arxius de registre de WHDLoad

WHDLoad pot generar diversos bolcats i arxius de registre, principalment amb el propòsit d'eliminar errors.

Bolcat de Memòria

Un bolcat de memòria ve representat per tota la memòria utilitzada pel programa instal·lat escrita en un arxiu. La grandària del bolcat dependrà del programa instal·lat (és igual al valor de ws_BaseMemSize a l'estructura de l'Esclau). Es crearà un bolcat de memòria si premem la DebugKey durant l'execució o després d'un error si el botó CoreDump és pressionat. El nom del bolcat de memòria creat serà ".whdlmemory". La ubicació per defecte és "PROGDIR:" però pot ser canviada amb l'opció CoreDumpPath. Qualsevol fitxer existent amb el mateix nom es sobreescriurà. Si el programa instal·lat utilitza Memòria d'expansió addicional (ws_ExpMem), aquesta es desarà amb el nom ".whdlexpmem".

Bolcat de Registres

El bolcat de registres conté l'estat complert de la CPU (incloent la MMU), la CIA i els xips Custom. Alguns registres de CIA i Custom no són llegibles, aquests estaran continguts en el bolcat si un mode Snoop està activat. La informació s'escriurà a un fitxer ASCII amb algunes seccions ressaltades mitjançant seqüències d'escapament (usant CSI - Control Sequence Introducer, decimal 155). Per a veure'l es recomana un programa que suporti seqüències d'escapament (tals com More, MuchMore, MultiView, ...). El nom de l'arxiu de bolcat és ".whdlregister", la ubicació per defecte és "PROGDIR:" però pot ser canviada amb l'opció CoreDumpPath. Si existeix un fitxer amb el mateix nom, el bolcat s'afegirà al final del mateix i en cas contrari es crearà un nou fitxer.

Arxiu Complert de Bolcat

L'arxiu complert de bolcat és un fitxer IFF que conté informació de tots els arxius de bolcat que s'han anomenat prèviament. Es pretén que sigui utilitzat per altres aplicacions. L'estructura de l'arxiu es descriu en un fitxer d'inclusió addicional que s'anomena whddump.i. Actualment les aplicacions WHDLoadGCI (graphical coders interface) i SP (save picture) llegeixen l'arxiu complert de bolcat. El nom de l'arxiu complert de bolcat que es crea és ".whdl_dump" i la ubicació per defecte és "PROGDIR:" però es pot canviar mitjançant l'opció CoreDumpPath. Si el fitxer existeix prèviament, es sobreescriurà.

registre d'accés a fitxers

Es registraran tots els accessos a disc i es troba activa l'opció FileLog/S. Aquesta funcionalitat és molt útil per a analitzar les operacions de disc del programa instal·lat per a l'eliminació d'errors i amb el propòsit d'optimització. Les següents funcions de resload generen una entrada a l'arxiu de registre: Cada accés a arxius utilitzant les funcions esmentades genera una línia a l'arxiu de registre, la línia identifica la funció que ha estat cridada, la crc de les dades escrites/llegides, els paràmetres i el resultat. WHDLoad recollirà les entrades de registre en un LogBuffer/K/N intern. El buffer serà bolcat en sortir o durant un accés si està ple. La informació s'escriurà a un arxiu ASCII amb el nom de ".whdl_log" (abans de la versió v18.0 era ".whdl_filelog"). La ubicació per defecte és "PROGDIR:" però pot ser canviada amb l'opció CoreDumpPath. Si ja existeix un arxiu amb el mateix nom, el bolcat s'hi afegirà i en cas contrari es crearà un nou arxiu.

Entrades de registre personalitzades

A partir de la versió 18.0 de WHDLoad és possible crear entrades personalitzades addicionals de registre a l'arxiu ".whdl_log" emprant la funció resload_Log. Les entrades es poden formatar emprant cadenes amb paràmetres similars als de la funció sprintf. Les entrades seràn emmagatzemades en cacbé de LogBuffer/K/N per a evitar canvis al sistema operatiu. El LogBuffer augmentarà de tamany si hi hagués una gran quantitat d'entrades que així ho exigís. Per a que s'escriguin les entrades de registre, l'opció FileLog/S ha d'estar activada.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]