[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

ITD * Imatge A Disc

Eina per a escriure imatges de disc novament a un dispositiu de disc.

Instal.lació

ITD només es troba a l'arxiu DEV, no a l'arxiu USR.
Copia'l a C: o una ubicació similar.

Opcions

File/A,Device,Format/S,BS=BlockSize/N,ASync/S,ForceOverwriteLargeDevice/S
File/A Nom de l'arxiu que conté la imatge del disc a escriure al dispositiu
Device Dispositiu on ITD escriurà la imatge
per defecte "DF0:"
exemple "RAD:"
Format/S Si està habilitat, el disc també serà formatat mentre s'escriu; per a la majoria de dispositius no representa cap diferència
BlockSize/N Quantitat de dades llegides i escrites durant cada cicle, per defecte el tamany d'una pista (BlocksPerTrack*SizeBlock)
Si es treballa en dispositius grans, emprar un tamany de bloc més gran pot millorar el rendiment però s'ha de tenir en compte que alguns dispositius no funcionen correctament amb tamanys de block més grans de 130,560 ($1fe00) o fins i tot 65,024 ($fe00)
ASync/S Si s'especifica, ITD escriurà assíncronament al dispositiu de destí
no s'ha d'emprar si l'arxiu font i el dispositiu de destí es troben al mateix dispositiu físic, perquè provocaria un alentiment de l'operació
si com a mínim el fitxer font i/o el dispositiu de desti suporta DMA, augmentarà significativament el rendiment de l'operació de còpia.
ForceOverwriteLargeDevice/S Normalment, ITD no llegirà d'arxius o escriurà a dispositius més grans de 2,000,000 de bytes. Emprant aquest commutador, operarà amb arxius i dispositius de qualsevol tamany.

Codi de retorn

0 si té èxit, 20 d'altra banda.

Descripció tècnica

ITD pot escriure a qualsevol dispositiu de disc de pistes (trackdisk). Per a evitar problemes (per ex. corrupció del disc dur) actualment no escriu a dispositius amb més de 2,000,000 bytes excepte si s'empra l'opció ForceOverwriteLargeDevice/S. Si l'operació d'escriptura trespassa el límit dels 4 Gb, emprarà comandes TrackDisk64.
NO es realitzarà cap verificació.
Si la imatge és més petita que el dispositiu, es rebrà un missatge d'avís. En aquest cas, ITD no canviarà les pistes restants però arrodonirà el tamany a un block sencer i netejerà l'espai al final. Si la imatge és més gran, també es rebrà un missatge i ITD escriurà totes les dades que càpiguen al dispositiu.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]