[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

SP * Zapisywanie obrazków

Narzędzie do wyciągania obrazka z pliku zrzutu tworzonego przez WHDLoad.

Instalacja

SP jest zawarty jedynie w archiwum DEV, a nie w USR.
Skopuj go do C: lub w podobne miejsce.

Użycie

Najpierw musi zostać utworzony plik zrzutu. Uruchom zainstalowany program, z którego chcesz wyciąć obrazek. Program musi być uruchomiony z włączoną opcją Snoop/S. Muszą być również ustawione opcje Expert/S i DebugKey/K/N. Jeśli obrazek, który chcesz wyciąć pojawi się na ekranie, naciśnij klawisz zdefiniowany jako DebugKey. WHDLoad zapisze plik zrzutu. Używając shella/CLI wejdź do katalogu, w którym został zapisany plik zrzutu. Teraz wywołaj SP z nazwą pliku do zapisania jako argument. SP wczyta plik zrzutu i spróbuje zapisać obrazek. Jeśli ustawiłeś opcję CoreDumpPath nie musisz przechodzić do podkatalogu zawierającego pliki zrzutów, gdyż polecenie SP odczytuje globalną konfigurację pakietu WHDLoad i znajdzie ustawioną tam ścieżkę.

Opcje

OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S
OutputFile/A nazwa pliku z obrazkiem do zapisania
Cop/K ustawia adres pierwszej copperlisty, jeśli chcesz użyć innego adresu niż adres zapisany w pliku zrzutu
CS=CopStop/K opcja ta określa adres, na którym ma zakończyć się interpretacja copperlisty. Opcja ta musi być używana, gdy ekran jest złożony z więcej niż jednego obrazka
Width/K określa szerokość obrazka do zapisania, nie wpływa na wartości modulo!
Height/K określa wysokość obrazka do zapisania
con0/K zastępuje rejestr bplcon0 zawarty w pliku zrzutu
mod1/K,mod2/K zastępuje rejestry bplmod1/bplmod2 zawarte w pliku zrzutu
pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K   zastępuje rejestry bplpt1,2,3,4 zawarte w pliku zrzutu
NoCopLst/S wyłącza zrzucanie copperlisty

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]