[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Uruchamianie

WHDLoad może zostać uruchomiony zarówno z linii poleceń (CLI/shell), jak i z poziomu Workbencha. Opcje mogą być określone w pliku konfiguracji globalnej oraz poprzez argumenty lub parametry. Opcja Slave jest zazwyczaj wymagana. Pozostałe opcje mogą być również potrzebne, a zależy to od Twojego sprzętu, jak i programu, który chcesz uruchomić poprzez WHDLoad. Przy uruchamianiu z poziomu linii poleceń, WHDLoad przy wyjściu zwraca następujące kody powrotne:

Opcje i konfiguracja globalna

Opcje można podzielić na lokalne i globalne. Opcje lokalne są podawane jako argumenty z linii poleceń lub parametry przy uruchamianiu z poziomu Workbencha.
Jeśli WHDLoad jest uruchamiany z Workbencha za pomocą ikonki, spróbuje zaktualizować ikonkę zgodnie z opcjami PreloadSize, Config oraz opcjami zmienionymi w wyskakującym okienku startowym. Jeśli taka operacja jest pożądana także podczas uruchamiania z linii poleceń, musi być użyte do symulacji uruchamiania z poziomu Workbencha narzędzie podobne do WBRun (zawartego w OS3.5/3.9).
Konfiguracja globalna jest zapisana w pliku "S:WHDLoad.prefs". Jest to zwykły plik ASCII, zawierający po jednej opcji w linii. Puste linie i komentarze są ignorowane. Komentarz zaczyna się od znaku ";" i kończy na końcu linii.
Przykładowy plik konfiguracyjny jest zawarty w pakiecie WHDLoad ("S/WHDLoad.prefs").

Lista dostępnych opcji

istnieją trzy typy opcji:

liczbowy: wartością tej opcji jest liczba całkowita,
w linii poleceń musisz używać zapisu dziesiętnego, jako parametr możesz także używać liczy w zapisie szesnastkowym poprzedzając wartość symbolem "$",
ciąg: wartością opcji jest ciąg tekstowy,
przełącznik: opcja zostanie włączona, gdy zostanie podana.

Kolumna "Lokalna" pokazuje, czy opcja może być używana jako argument polecenia lub parametr w ikonce. Kolumna "Globalna" pokazuje, czy opcja może być używana w globalnym pliku konfiguracyjnym.

Wiele opcji jest niedostępnych w pakiecie WHDLoadCD32. Kolumna "CD³²" pokazuje, czy opcja jest dostępna w tej specjalnej wersji pakietu.

Nazwa opcjiTypLokalnaGlobalnaCD³²Wartość domyślna
BranchCacheprzełącznikx--
ButtonWaitprzełącznikxxx
Cacheprzełącznikx-x
Chkprzełącznikx--
ChkAudPtswitchx--
ChkBltHogprzełącznikx--
ChkBltSizeprzełącznikx--
ChkBltWaitprzełącznikx--
ChkColBstprzełącznikx--
ChkCopConprzełącznikx--
ChkIntsprzełącznikx--
ChipNoCacheprzełącznikxx-
Configciągx-x""
ConfigDelayliczbowyxxx400
CoreDumpprzełącznikx--
CoreDumpPathciąg-x-PROGDIR:
Customciągx-x""
Custom1liczbowyx-x0
Custom2liczbowyx-x0
Custom3liczbowyx-x0
Custom4liczbowyx-x0
Custom5liczbowyx-x0
Dprzełącznikx--
Dataciągx-x-
DebugKeyliczbowyxx-$78 (CAA)
DCacheprzełącznikx--
ExecuteCleanupciągxx--
ExecuteStartupciągxx--
Expertprzełącznik-x-
ExpChipprzełącznikx--
ExpLocalprzełącznikx--
Exp24Bitprzełącznikx--
FileLogprzełącznikx--
FreezeKeyliczbowyxx-$78 (CAA)
FullChipprzełącznikxx-
LogBufferliczbowyxx-4096
MMUprzełącznikxx-
NoAutoVecprzełącznikxxx
NoCacheprzełącznikx-x
NoFileCacheprzełącznikx-x
NoFilterprzełącznikxxx
NoMemReverseprzełącznik-x-
NoFlushMemprzełącznikxx-
NoMMUprzełącznikxx-
NoNetworkprzełącznikxx-
NoResIntprzełącznikx-x
NoReqprzełącznikxxx
NoVBRMoveprzełącznikx-x
NoWriteCacheprzełącznikxx-
NTSCprzełącznikxxx
PALprzełącznikxxx
Preloadprzełącznikx-x
PreloadSizeliczbowyx--
Proxyciąg-x--
QuitKeyliczbowyxxx$59 (F10)
ReadDelayliczbowy-xx0
RestartKeyliczbowyxxx$78 (CAA)
SaveDirciągx---
SavePathciągxx--
ShowRegsciąg-x-SYS:Utilities/MultiView
Slaveciągx-xWHDLoad.Slave
Snoopprzełącznikx--
SnoopAGAprzełącznikx--
SnoopECSprzełącznikx--
SnoopOCSprzełącznikx--
SplashDelayliczbowyxxx200
StoreBufferprzełącznikx--
SuperScalarprzełącznikx--
TimeOutliczbowyx-x0
WriteDelayliczbowyxx-150

Przykład użycia

Workbench: Workbench Options
CLI lub shell: 1> WHDLoad SuperGame.Slave Preload NTSC QuitKey=69 Custom1=1

Opis wszystkich opcji

ButtonWait/S

Opcja ta nie wpływa bezpośrednio na WHDLoad, ale może być testowana przez plik .slave.
Znaczenie tej opcji jest takie, że jeżeli jest włączona, użytkownik chce, aby zainstalowany program czekał na naciśnięcie przycisku, gdy pokazywany jest obrazek i/lub odgrywana muzyka. W normalnej sytuacji muzyka lub obrazek są obecne w czasie ograniczonym wczytywaniem danych.

BranchCache/S

Opcja ta włącza "Branch Cache" procesora 68060. Na innych typach procesorów opcja nie działa.
Opcja nie działa również w sytuacji, gdy opcja NoCache/S jest włączona.

Cache/S

Opcja ta włącza "Instruction Cache" i wyłącza "Data Cache" dla zainstalowanego programu. Na procesorach 68030 zostanie także włączony bufor instrukcji. Jeśli MMU jest wykorzystywane przez WHDLoad, zaznaczany jest obszar pamięci Chip jako "Cacheable Writethrough (imprecise)".
Opcja ta nie działa jeżeli aktywna jest opcja NoCache/S.

Chk/S

Opcja ta to skrót i włącza opcje ChkBltSize/S, ChkBltWait/S oraz ChkColBst/S.

ChkAudPt/S

Opcja ta sprawdza, czy wskaźniki zapisane we wskaźnikach własnych danych audio są dopuszczalnymi adresami w pamięci Chip. Wskażniki muszą mieć inną wartość od Null i zawierać się w BaseMem. Opcja ta działa jedynie w połączeniu z jedną z opcji SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. Opcja ta jest przydatna przy diagnozowaniu problemów w procedurach odtwarzania dźwięku,

ChkBltHog/S

Opcja ta sprawdza na bieżąco, czy nie są ustawione bity blthog (bltpri) w rejestrze custom.dmacon. Działa tylko w połączeniu z opcjami SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. Włączenie blthog ustala dla blittera wyższy od procesora priorytet dostępu do pamięci, co może spowodować problemy na niektrych konfiguracjach. Dodatkowo czasami można uzyskać lepszą wydajność dając procesorowi więcej cykli dostępu do magistrali.

ChkBltSize/S

Opcja ta sprawdza, czy zainstalowany program prawidłowo korzysta z blittera, tak, aby tylko właściwe obszary pamięci były wykorzystywane do operacji blittera. Opcja ta działa tylko w połączeniu z opcjami SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. Będą sprawdzane wszystkie operacje blittera za wyjątkiem trybu linii.

ChkBltWait/S

Opcja ta sprawdza, czy zainstalowany program prawidłowo oczekuje na zakończenie operacji blittera przed rozpoczęciem nowej. Opcja ta działa tylko w połączeniu z opcjami SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

ChkColBst/S

Opcja ta sprawdza na bieżąco, czy ustawiony jest bit color w rejestrze custom.bplcon0. Opcja ta działa tylko w połączeniu z opcjami SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. Niektóre urządzenia, a w szczególności flickerfixer-y wymagają, by ten bit był ustawiony w celu generowania poprawnego sygnału wizyjnego na wyjściu. W celu zapewnienia jak najlepszej zgodności bit ten zawsze powinien być ustawiony. Sprawdzane są bezpośrednie zapisy do custom.bplcon0 oraz wpisy dokonywane przez copperlistę.

ChkCopCon/S

Opcja ta sprawdza, czy zainstalowany program nie próbuje przy pomocy coppera i ustawień custom.copcon dostać się do rejestrów DMA. Opcja ta działa tylko w połączeniu z jedną z opcji SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA. Czasami może to być przydatne przy wykrywaniu czy program używa Coppera do kontroli aktywności DMA.

ChkInts/S

Opcja ta sprawdza przy każdym wystąpieniu przerwania, czy jest para pasujących ustawień w intreq i intena tego przerwania. Jeśli nie, program zostanie przerwany informując użytkownika odpowiednim komunikatem błędu. Opcja ta pozwala na szybkie wykrycie problemów z przyznawaniem przerwań na szybszych komputerach (68040/060) lub wadliwego sprzętu powodującego niepożądane przerwania. Zważając na fakt, iż warunek może być zgłoszony, gdy przerwania są wyłączone poprzez ustawienie opcji intena w tym samym momencie, w którym wystąpi przerwanie, opcja ta została dodana jako przełącznik. Od wersji 17.1 opcja ta włącza również pobieżne sprawdzenie systemu i klawiatury dla przerwań poziomu 4-6, które normalnie są wykonywane jedynie dla przerwań poziomu 1-3.

ChipNoCache/S

Opcja ta wyłącza buforowaie pamięci Chip (BaseMem). Powinna być wykorzystywana na sprzęcie, który nie umożliwia buforowania pamięć Chip (np. karty BlizzardPPC) w celu uniknięcia zwolnienia wykonywanego programu. Zobacz również rozdział Obsługa buforów procesorów.

Config/K

Przy użyciu tej opcji można określić elementy konfiguracji wyświetlane w okienku wyświetlanym podczas uruchamiania WHDLoad. Opcja ta nadpisuje opcję ws_config określoną w pliku .slave. W celu poznania składni zobacz opis funkcji ws_config w dokumentacji dla programistów.
Jeśli nie zostaną podane parametry dla funkcji ws_config w pliku .slave, ani nie zostanie ustawiona opcja Config/K, a plik .slave sprawdza elementy Custom1-5/K/N/ButtonWait/S poprzez funkcję resload_Control, WHDLoad podczas uruchamiania z poziomu workbencha doda opcję Config/K do ikonki. Rodzaj elementów zostanie pobrany z aktualnych wartości opcji Custom1-5/K/N (0-1 wartość logiczna, 2-63 lista, >63 ciąg binarny).

ConfigDelay/K/N

Opcja ta określa czas w 1/50 sekundy przez który pakiet WHDLoad będzie wyświetlał okno informacyjne przy uruchamianiu, jeśli zostały określone w nim jakiekolwiek przyciski (zobacz Config/K oraz Expert/S). Jeśli wartość opcji ConfigDelay/K/N jest niższa od wartości ReadDelay/K/N lub SplashDelay/K/N, wartość ta zostanie zignorowana. Okno jest wyświetlane co najmniej tyle czasu ile czasu jest przetwarzana opcja Preload/S. Jeśli przycisk konfiguracji zostanie naciśnięty, licznik czasu dla opcji ConfigDelay zostaje zrestartowany.
Jeśli opcja zostanie ustawiona na -1, do okna zostanie dodany przycisk Start, a okno zostanie otwarte do czasu wciśnięcia tego przycisku. Okno może również zostać zamknięte poprzez naciśnięcie spacji, klawisza Enter lub Return. Naciśnięcie klawisza Esc przerywa działanie funkcji Preload/S i powoduje natychmiastowe zakończenie pracy.

CoreDump/S

Jeżeli opcja ta jest aktywna, przy każdym wyjściu z zainstalowanego programu, WHDLoad utworzy plik zrzutu zawartości pamięci i rejestrów. Może być to przydatne podczas próby wyciągnięcia modułu muzycznego lub do wyszukiwania błędów.

CoreDumpPath

Docelowa ścieżka katalogu dla wszystkich plików zrzutu tworzonych przez pakiet WHDLoad.

Custom/K, Custom1/K/N, Custom2/K/N, Custom3/K/N, Custom4/K/N, Custom5/K/N

Te opcje nie są wykorzystywane przez WHDLoad, lecz przez pliki .slave i służą do kontroli różnych specyficznych elementów. Custom/K może zawierać ciąg podczas, gdy Custom1-5/K przechowuje tylko zmienną będącą liczbą całkowitą. Sprawdź w dokumentacji instalowanego programu, czy opcja Custom jest obsługiwana.

D/S

Opcja ta wykorzystywana jest do wyszukiwania błędów. Jeżeli jest ona włączona i zostanie zlokalizowany w pamięci obsługiwany program wstrzymujący pracę innych programów (HRT/TK), WHDLoad zasymuluje NMI przed wykonaniem pierwszej instrukcji procesora zawartej w pliku .slave.

Data/K

Używając tej opcji możesz określić katalog, który będzie katalogiem domowym operacji na plikach zainstalowanego programu. Można również określić wiele katalogów oddzielając je przecinkami (dlatego nazwa katalogu nie może zawierać przecinka!). Jeśli zostanie określonyhc kilka katalogów z danymi wszystkie określone katalogi będą używane podczas próby wczytania pliku. Zapisywanie danych natomiast następować będzie tylko do pierwszego podanego katalogu. Opcja ta nadpisuje wartość zmiennej ws_CurrentDir zawartej w pliku .slave.

DCache/S

Opcja ta włącza Instruction Cache i Data Cache dla zainstalowanego programu. Na procesorach 68030 zostanie włączony także tryb burst dla instrukcji. Jeżeli wykorzystywane jest MMU, pamięć Chip zaznaczana jest jako "Cacheable Writethrough (imprecise)".
Opcja nie działa jeżeli aktywna jest opcja NoCache/S.

DebugKey/K/N

Ustawia kod klawisza, który umożliwia wyjście z programu i zapis plików zrzutu. Opcja działa tylko w trybie eksperta i VBR jest przekierowane przez WHDLoad (opcja NoVBRMove/S nie jest ustawiona, a procesor to co najmniej 68010) lub plik .slave posiada obsługę tej opcji.

ExecuteCleanup

Przy pomocy tej opcji można wywołać dowolne polecenie, którego wykonanie ma nastąpić po wyjściu z WHDLoad. Wykorzystując systemowe polecenie Execute można także wykonać dowolny skrypt.

ExecuteStartup

Przy pomocy tej opcji można wywołać dowolne polecenie, którego wykonanie ma nastąpić przed uruchomieniem WHDLoad. Może to być wykorzystane w celu wyłączenia jakichś elementów sprzętowych, które mogą powodować nieprawidłowości w powiązaniu z WHDLoad jak np. stos TCP/IP lub USB. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale błędy. Wykorzystując systemowe polecenie Execute można także wykonać dowolny skrypt.

Expert/S

Opcja ta włącza tryb eksperta. Wpływa ona na opcję DebugKey/S i ostrzeżenia podczas przełączania się między zainstalowanym programem a systemem (color cycle copper screens). Jeśli tryb eksperte nie jest aktywny, opcja DebugKey/S jest niedostępna. W trybie eksperta zostaje dodany do niektórych okien komunikatów o błędach dodatkowy przycisk, podpisany Show Regs, pozwalający na wyświetlenie rejestru oraz informacji o statusie podobnych do tych zapisywanych w plikach zrzutu rejestrów. Dodatkowo są dodawane przyciski do okna startowego pozwalające na zmianę opcji związanych z wyszukiwaniem błędów. Jeśli program był uruchamiany z poziomu Workbencha, zmienione opcje zostaną zapisane w ikonce.

ExpChip/S, ExpLocal/S, Exp24Bit/S

Jeśli zainstalowany program wykorzystuje dodatkową pamięć (ws_ExpMem) te opcje mogą być wykorzystane, aby zmusić WHDLoad do ulokowania tej pamięci odpowiednio w pamięci Chip, w pamięci lokalnej lub w pamięci 24bitDMA. Może to wpływać na prędkość zainstalowanego programu, gdyż określona pamięć może być wolniejsza w porównaniu z domyślną pamięcią Fast. Można wykorzystać programy (np. SysInfo, GvpInfo i inne) do sprawdzenia konfiguracji pamięci, aby zobaczyć, która pamięć ma odpowiednie dla nas właściwości.
Opcje te powstały z nadzieją na rozwiązanie problemów kompatybilności zainstalowanych programów na szybkich maszynach przez odpowiednie ich spowolnienie przy wykorzystaniu wolniejszej pamięci.

FileLog/S

Opcja ta służy tylko do wyszukiwania błędów. Zobacz rozdział Pliki zrzutów i raportów WHDLoad.

FreezeKey/K/N

Jeżeli korzystasz z jednego z obsługiwanych programów zatrzymujących działanie innych programów (HRTMon lub Thrillkill) możesz użyć tej opcji do ustawienia kodu klawisza, którego wciśnięcie sprawi, że WHDLoad wejdzie w tryb wstrzymania. Aby opcja ta zadziałała, VBR musi być przekierowane przez WHDLoad (opcja NoVBRMove/S musi być wyłączona, a procesor to co najmniej 68010), a program zatrzymujący działanie innych programów musi być aktywny. Dokładniejsze informacje znajdziesz na podstronie Monitory systemu / programy zatrzymujące działanie innych programów.

FullChip/S

Włączenie tej opcji powoduje, że WHDLoad nie tylko zapisuje i wczytuje obszar pamięci chip określonej poprzez ws_BaseMemSize w pliku .slave, lecz całą dostępną pamięć chip (execbase.MaxLocMem). Jeśli WHDLoad wykorzystuje układ MMU do ochrony pamięci, robi to tylko dla prób niedozwolonego dostępu wywoływanych przez CPU. Ochroną tą nie są objęte bezpośrednie odwołania do pamięci przez układy specjalizowane takie jak Blitter, dostęp do dysku z wykorzystaniem kanału DMA. Podczas dostępu do danych na dysku z wykorzystaniem DMA mogą wystąpić uszkodzenia danychn w pamięci chip niewykrywane przez ochronę pamięci zaimplementowaną w pakiecie WHDLoad. Włączenie tej opcji błędy takie nie mogą powodować uszkodzeń w systemie operacyjnym, ponieważ przed uruchomieniem programu zawartość całej pamięci chip jest zapisywana, a podczas kończenia pracy - odtwarzana.
Zanim zainstalowany program zostanie uruchomiony dodatkowo wolna pamięć chip (część pomiędzy BaseMemSize a MaxLocMem) zostanie wypełniona specjalnym wzorcem. Po zakończeniu działania programu WHDLoad sprawdza dodatkową pamięć, czy przypadkiem nie została ona w żaden sposób zmieniona. Jeśli jakaś zmiana zostanie wykryta, WHDLoad pokaże odpowiedni komunikat błędy. Tylko w takim wypadku dodatkowa pamięć zostanie zapisana w pliku zrzutu pamięci (nie plik kompletnego zrzutu), który pozwoli na dalsze poszukiwania błędów.
Opcja ta może być przydatna podczas tworzenia/wyszukiwania błędów w celu zapobieżenia uszkadzania działającego systemu oraz aby pomóc czasowo uszkodzonym pakietom instalacyjnym, które jeszcze nie mają naprawionych wszystkich błędów w zainstalowanym programie.
Opcja FullChip/S nie może być łączona z opcją ExpChip/S. W przypadku włączenia obu opcji, opcja FullChip/S jest ignorowana.

LogBuffer/K/N

Opcja ta pozwala ustalenie wewnętrznego bufora do przechowywania wiadomości z fukcji FileLog/S oraz resload_Log. Domyślna wielkość bufora to 4096 bajtów. Bufor ten jest alokowany tylko w przypadku włączenia opcji FileLog/S. Gdy bufor jest pełny, WHDLoad przerywa wykonywanie programu, przełącza do systemu operacyjnego w celu opróżnienia bufora i zapisania jego zawartości do pliku raportu. Aby zapobiec tym przełączeniom wielkość bufora powinna być odpowiednio duża aby przechować jak największą liczbę wpisów.

MMU/S

Opcja ta musi być włączona na procesorach 68030, aby uzyskać opcje powiązane z MMU, czyli ochrona pamięci, lepsze zarządzanie buforami, Snooping, funkcje resload_Protect#?. Na procesorach 68040/060 włączenie tej opcji nie przyniesie żadnych efektów, gdyż MMU używane jest domyślnie. Zalecane jest ustawienie tej opcji w globalnej konfiguracji na wszystkich pełnych procesorach 68030, gdyż zwiększa to stabilność i bezpieczeństwo. Jeżeli opcja NoMMU/S jest włączona, to ta funkcja nie przyniesie żadnych efektów.

NoAutoVec/S

Włączenie tej opcji sprawi, że WHDLoad nie wyjdzie z zainstalowanego programu w sytuacji, gdy nastąpi niespodziewane przerwanie autovector lub NMI (wektory #25-31 / $64-$7c). Opcja powinna być używana na systemach/sprzętach, które tworzą takie przerwania losowo, aby ustrzec się przed niespodziewanymi przerwami pracy WHDLoad. Pamiętaj jednak, że opcja ta nie uzdrowi uszkodzonego sprzętu generującego te przerwania. Niektóre zaintsalowane programy mogą nadal działać nieprawidłowo na takim sprzęcie nawet z włączoną tą opcją. Zatem lepszym rozwiązaniem będzie wymontowanie (lub naprawa jeśli to możliwe) urządzenia generującego te przerwania.

NoCache/S

Wybranie tej opcji sprawi, że wszystkie buforowania zostaną wyłączone.
Opcja ta jest nadrzędną wobec opcji BranchCache/S, Cache/S, DCache/S, StoreBuffer/S i SuperScalar/S.

NoFileCache/S

Wyłącza buforowanie plików WHDLoad i wymusza przełączenie się na system przy każdej operacji dyskowej zainstalowanego programu.
Opcja ta wyłącza działanie opcji Preload/S.

NoFilter/S

Wyłącza filtr audio. Zwróć uwagę, że opcja ta działa tylko podczas startu. Jeżeli zainstalowany program sam wpływa na zachowanie filtru, opcja nie zadziała.

NoFlushMem/S

Zasadniczo WHDLoad czyści pamięć na starcie, aby uzyskać jak największą ilość dostępnej pamięci w celu użycia opcji Preload/S. Wiąże się to z usunięciem z pamięci wszystkich nieużywanych zasobów, takich jak biblioteki, czcionki, itp. Użycie tej opcji sprawi, że WHDLoad nie wyczyści pamięci. Opcja może być wykorzystana na systemach z dużą ilością wolnej pamięci zapobiegając ponownemu wczytywaniu rezydentnych zasobów, co zwiększy wydajność.

NoMemReverse/S

Jeśli ta opcja jest włączona WHDLoad nie będzie alokował pamięci z wykorzystaniem flagi MEM_REVERSE. Dostałem zgłoszenia, że uzywanie tej flagi powoduje kłopoty na niektórych konfiguracjach (np. komputerach wykorzystujących pamięci w slotach PCMCIA Amigi600/1200 jako pamięć FAST, komputerach z kartą M-Tec1230/8 MB i systemem w wersji 3.0). Źródło tych problemów nie jest znane. Opcja ta może także pomóc w przypadku uszkodzonych wyższych obszarów pamięci, gdyż WHDLoad będzie wtedy używał w pierwszej kolejności adresów z niższych obszarów. Jeśli pojawiają Ci się dziwne błędy, warto spróbować użyć tej opcji.
Opcja ta jest zawsze aktywna na Kickstarcie 2.0 (v37) z powodu błędu implementacji Kickstartu, który może skutkować zamrożeniami systemu podczas wykonywania funkcji exec.AllocMem.

NoMMU/S

Po włączeniu tej opcji WHDLoad nie będzie korzystał z MMU. Opcja zalecana tylko podczas testowania lub wyszukiwania błędów. Zobacz również rozdział MMU. Opcja ta jest nadrzędną dla opcji MMU/S.

NoNetwork/S

Jeśli ta opcja będzie ustawiona, WHDLoad nie będzie próbował nawiązać połączenia z Internetem w celu sprawdzenia aktualizacji wykorzystywanych pakietów instalacyjnych jak i samego WHDLoad.

NoReq/S

Opcja ta może być użyta jedynie przy uruchamianiu WHDLoad z poziomu linii poleceń (CLI/shell). Przy uruchamianiu z poziomu Workbencha nie przyniesie ona żadnego skutku. Opcja ta wymusza na WHDLoad niewyświetlanie żadnych komunikatów w nowym, oddzielnym oknie, natomiast przekierowuje wszystkie komunikaty wyjściowe do okna poleceń, z którego został wywołany WHDLoad.

NoResInt/S

Opcja ta wyłącza przerwania podczas wykonywania funkcji resload. Domyślnie przerwania są dozwolone podczas wykonywania funkcji resload. Przerwania mogą odtwarzać dźwięk, uaktualniać zawartość ekranu lub wykonywać inne ważne rzeczy. Wyłączenie ich może spowodować zakłócenia dźwięku/obrazu, lub doprowadzić do całkowitego uszkodzenia programu. Niewłaściwie działające przerwania mogą zniszczyć wewnętrzne obszary danych pakietu WHDLoad, co zazwyczaj prowadzi do zawieszenie pakietu, jak i całego systemu operacyjnego. Opcja ta może być przydatna w takich przypadkach. Jeśli zainstalowana gra zachowuje się dziwnie lub zawiesza pakiet WHDLoad bez tej opcji, ale działa z nią poprawnie, najprawdopodobniej powodem tych zachowań są przerwania. WHDLoadtakich przypadkach pakiet instalacyjny wymaga poprawienia.
Rozpoczynając od wersji 17, WHDLoad podczas rozpoczynania funkcji resload sprawdzi aktywność blittera. Jeśli będzie on aktywny, pakiet WHDLoad przerwie działanie wyświetlając stosowny komunikat.

NoVBRMove/S

Domyślnie WHDLoad przekierowuje tablicę wektorów używając VBR (ang. Vector Register Base). Przekierowanie następuje do innego miejsca pamięci. Zaletą tego jest to, że zainstalowany program nie może zmienić tablicy wektorów, zwiększa to bezpieczeństwo i stabilność pracy. Niektóre zainstalowane programy nie będą poprawnie pracować z przekierowaną tablicą wektorów. Może to być spowodowane faktem, że zainstalowany program wykorzystuje wyjątki procesora lub wykonuje inne dziwne rzeczy. W takich przypadkach, opcja ta musi być włączona, aby zabezpieczyć się przed przekierowaniem VBR przez WHDLoad.
Kolejną cechą przekierowanego VBR jest to, że WHDLoad może dokonywać kontroli klawiatury każdorazowo, gdy następuje przerwanie autowektorów. Sprawdzając klawiaturę WHDLoad jest zdolny wyjść z zainstalowanego programu niezależnie od pracy tego programu. Działa to wówczas, gdy opcja QuitKey/S lub DebugKey/S jest aktywna, obsługiwana przez plik .slave i nastąpi wciśnięcie zdefiniowanego klawisza (podobnie sprawa się ma w przypadku zdefiniowanej opcji FreezeKey/S).
Przekierowanie VBR wymaga co najmniej procesora 68010. Na 68000 opcja ta nie działa, gdyż nie posiada on VBR, a tabela wektoró jest zawsze ustawiona na $0 i nie może być przeniesiona. Na procesorach 68000 WHDLoad obsługuje niektóre dodatkowe urządzenia (ACA500, Zeus), które pozwalają na przeniesienie wektorów przerwań w inne obszary pamięci w celu zapewnienia obsługi funkcji QuitKey/S. Możliwości te nie będą wykorzystywane w przypadku włączenia tej opcji.

NoWriteCache/S

Opcja ta wyłącza własność WHDLoad umożliwiającą zapis zawartości bufora na dysk. Wyłączenie jej sprawi, że WHDLoad będzie próbował buforować wszystkie operacje zapisu w pamięci i przechowywać je tam będzie do czasu wyjścia z zainstalowanego programu, aby uniknąć niepotrzebnych przełączeń między zainstalowanym programem a systemem operacyjnym.

NTSC/S

Po wybraniu tej opcji WHDLoad będzie używał ekranu pracującego w trybie NTSC (60Hz). Na Amigach pracujących w trybie PAL wymagana jest obecność sterownika NTSC w katalogu "DEVS:Monitors/".

PAL/S

Po wybraniu tej opcji WHDLoad będzie używał ekranu pracującego w trybie PAL (50Hz). Na Amigach pracujących w trybie NTSC wymagana jest obecność sterownika PAL w katalogu "DEVS:Monitors/".

Preload/S

Jeżeli opcja ta jest włączona, WHDLoad będzie starał się na samym początku wczytać do pamięci tak dużo plików i obrazów plików, na ile pozwala wolna pamięć. Jeśli w trakcie wczytywania danych ilość pamięci okaże się niewyatsrczająca na wczytanie wszystkich danych, opcja wczytywania zostanie przerwana. Po czym zostanie wczytana tylko część plików. Wpływa to na wzrost prędkości zainstalowanego programu, z racji unikania przełączania pomiędzy systemem, a zainstalowanym programem, w celu doczytania danych z dysku. Opcja ta powinna być zawsze włączona.

PreloadSize/N

Opcja ta określa ile danych WHDLoad ma do wcześniejszego załadowania. Jest używana jedynie do wyliczenia pasku postępu podczas wczytywania danych. Jeśli zainstalowany program jest uruchamiany z poziomu Workbencha, WHDLoad sam ustawi/zaktualizuje ustawienia tej opcji w ikonce po powrocie do systemu operacyjnego. Wartość opcji PreloadSize nie jest jedynie sumą wielkości wszystkich plików.

Proxy/K

Używając tej opcji możesz określić adres serwera pośredniczącego (proxy) wykorzystywanego przez WHDLoad do połączenia z Internetem. Opcja ta powinna być wykorzystywana jedynie w przypadku niemożliowści nawiązania bezpośredniego połączenia, ponieważ WHDLoad potrafi wykonywać jedynie pojedyncze proste zapytania HTTP. Składnia wpisywania adresu serwera pośredniczącego to [użytkownik:hasło@]serwer[:port]. Nazwa serwera dla serwera pośredniczącego jest wymagana. Numer portu jest opcjonalny, w przypadku nie podania numeru portu domyślnie używany jest port 80. Jeżeli serwer pośredniczący wymaga autoryzacji należy również podać użytkownika i hasło. WHDLoad obsługuje jedynie podstawowy tryb autoryzacji.

QuitKey/K/N

Definiuje kod klawisza, po wciśnięciu którego WHDLoad opóści zainstalowany program. Opcja działa tylko w przypadku przekierowania VBR przez WHDLoad (opcja NoVBRMove/S jest nieaktywna, a procesor to co najmniej 68010) lub gdy plik .slave ją obsługuje.

ReadDelay/K/N

Opcja ta określa czas mierzony w 1/50 sekundy przez jaki WHDLoad będzie oczekiwał po załadowaniu danych z dysku, a także po dokonaniu wczytania danych początkowych (Preload/S). Pozwala to rozwiązać problemy z napędami (np. CD-Rom), które zazwyczaj wykonują jakąś pracę po odczytaniu danych (np. wyłączenie silnika).

RestartKey/K/N

Używając tej opcji można zdefiniować kod klawisza, po wciśnięciu którego WHDLoad zrestartuje zainstalowany program.

SaveDir/K

Opcja ta określa podkatalog dla operacji zapisu zainstalowanego programu w połączeniu z opcją SavePath/K. Może być wymagane określenie tego parametru, zamiast pozwolenia pakietowi WHDLoad na określenie samodzielnie podkatalogu, w sytuacji gdy masz zainstalowanych wiele wersji gry używających tego samego pliku .slave, ale posiadające niekompatybilny format zapisywanych plików. Może to być także bardzo przydatne, gdy plik .slave nie zawiera nazwy gry, a nazwa pliku .slave nie jest nazwą jaką byś chciał używać jako nazwa podkatalogu do zapisywania danych.

SavePath/K

Opcja ta wymusza na WHDLoad przekierowanie wszystkich operacji zapisywania danych dokonywanych przez zainstalowany program do innego podkatalogu na dysku. Opcja ta określa katalog bazowy dla wszystkich zainstalowanych programów. Każdy zainstalowany program będzie posiadał własny podkatalog w katalogu bazowym. W przypadku braku podkatalogu, zostanie on utworzony przez WHDLoad (podczas pierwszej operacji zapisu). Nazwa podkatalogu może zostać określona poprzez opcję SaveDir/K lub w przypadku jej braku będzie pobierana przez WHDLoad z informacji z pliku .slave (ws_name lub nazwa pliku .slave). Wewnętrznie ten podkatalog jest obsługiwany jak dodatkowy podkatalog Data.

ShowRegs/K/N

Opcja ta jest wykorzystywana jedynie w połączeniu z opcją Expert/S. Używając tej opcji można określić program, który będzie używany do wyświetlania zrzutów rejestrów po naciśnięciu przycisku Show Regs w oknie komunikatu błędu wyświetlanym przez WHDLoad. WHDLoad doda nazwę tymczasowo zapisanego pliku (obecnie T:.whdl_register) do podanej linii wywołującej.

Slave

Nazwa pliku .slave, który powinien być użyty przez WHDLoad w celu wczytania programu. Plik .slave zawiera kod, który jest wymagany do komunikacji pomiędzy zainstalowanym programem a WHDLoad.

Snoop/S, SnoopAGA/S, SnoopECS/S, SnoopOCS/S

Te opcje włączają snooping rejestrów CIA/własnych obsługiwany przez WHDLoad.

SplashDelay/K/N

Opcja ta określa czas mierzony w 1/50 sekundy, przez jaki WHDLoad pokazuje początkowe informacje na temat zainstalowanego programu i autora pliku .slave. Jeśli wartość SplashDelay/K/N jest mniejsza od ReadDelay/K/N, opcja zostanie zignorowana i okienko z informacjami wyświetlane będzie przez czas określony przy opcji ReadDelay/K/N. Okienko wyświetlane jest tak długo, jak długo trwa wczytywanie danych.
Jeżeli zostanie podana wartość 0, okienko nie zostanie wyświetlone. Jeśli opcja zostanie ustawiona na -1, do okna zostanie dodany przycisk Start, a okno zostanie otwarte do czasu wciśnięcia tego przycisku. Okno może również zostać zamknięte poprzez naciśnięcie spacji, klawisza Enter lub Return. Naciśnięcie klawisza Esc przerywa działanie funkcji Preload/S i powoduje natychmiastowe zakończenie pracy. Zobacz rónież opis funkcji ConfigDelay/K/N.

StoreBuffer/S

Opcja ta włącza Store Buffer procesora 68060. Na innych procesorach nie daje ona żadnego efektu.
Opcja nie działa, gdy włączona jest opcja NoCache/S.

SuperScalar/S

Opcja ta włącza możliwość wykonywania przez procesro 68060 wielu instrukcji w jednych cyklu. Na innych procesorach opcja ta nie działa.
Opcja nie działa, gdy włączona jest opcja NoCache/S.

TimeOut/K/N

Określa po jakim czasie ma nastąpić wyjście z zainstalowanego programu. Wymaga, aby opcja NoVBRMove/S nie była włączona oraz aby zainstalowany program nie modyfikował timera ciaa.ciatod. Czas do wyjścia określony jest w 1/50 sekundy. Aby ustawić czas dema lub gry uaktywnij opcję Expert/S i ustaw DebugKey/K/N. W momencie, gdy będziesz chciał, aby WHDLoad przerwał wykonywanie programu wciśnij "debug key". Spójrz teraz do utworzonego pliku .whdl_register i odszukaj wartości ciaa-event. Jeżeli korzystasz z ekranów PAL (50 Hz) jest to wartość, którą należy podać przy parametrze TimeOut/K/N. W przypadku ekranów NTSC (60 Hz) musisz przemnożyć wartość przez 5/6.

WriteDelay/K/N

Opcja ta określa czas mierzony w 1/50 sekundy przez jaki WHDLoad będzie oczekiwał po zapisaniu danych na dysk. Oddziałuje to na wszystkie funkcje resload_Save#? oraz na opcję FileLog/S. Jest to szczególnie użyteczne, zwłaszcza, że systemy plików zazwyczaj nie zapisują danych od razu. Zabiera to trochę czasu (od 1 do 3 sekund) zanim wszystkie struktury dysku danego systemu plików zostaną zaktualizowane. Domyślnie wartość parametru WriteDelay wynosi 150 i sprawia, że WHDLoad oczekuje 3 sekundy po każdym zapisie danych na dysk. Można ustawić tę wartość na 0, ale nie powinieneś wówczas wychodzić z programu poprzez restart komputera, ponieważ zapisywane dane mogą nie zostać poprawnie zapisane.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]