[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

ITD * Zapisywanie obrazu na dyskietkę

Narzędzie do zapisywania obrazów dyskietek ponownie na urządzenia bazujące na dyskietkach.

Instalacja

ITD jest zawarty jedynie w archiwum DEV, a nie w USR.
Skopuj go do C: lub w podobne miejsce.

Opcje

File/A,Device,Format/S,BS=BlockSize/N,ASync/S,ForceOverwriteLargeDevice/S
File/A nazwa pliku zawierającego obraz dyskietki do zapisania na urządzeniu
Device urządzenie, na którym ITD ma zapisać obraz dyskietki
domyślnie "DF0:"
przykład "RAD:"
Format/S   jeśli ta opcja zostanie podana, dyskietka zostanie sformatowana, dla większości urządzeń to ustawienie nie ma znaczenia
BlockSize/N ilość danych odczytywanych i zapisywanych w każdym cyklu, domyślną wielkością jest wielkość ścieżki (BlocksPerTrack*SizeBlock)
podczas działania na większych nośnikach wydajność może poprawić używanie większego rozmiaru bloku, ale należy pamiętać, że niektóre urządzenia nie działają poprawnie z rozmiarem bloku większym od 130,560 ($1fe00), lub nawet 65,024 ($fe00)
ASync/S jeśli ta opcja jest włączona ITD będzie zapisywać dane na urządzenie docelowe asynchronicznie
nie należy używać tej opcji, jeśli plik źródłowy i urządzenie docelowe są umiejscowione na tym samym fizycznym urządzeniu, ponieważ spowoduje to spowolnienie operacji
jeśli przynajmniej jedno z urządzeń (źródłowe lub docelowe) obsługuje kanały DMA znacząco przyspieszy to wydajność kopiowania
ForceOverwriteLargeDevice/S Domyślnie ITD nie odczytuje danych z plików oraz nie zapisuje na urządzeniach o większej pojemności niż 2,000,000 bajtów. Włączenie tej opcji powoduje działanie na plikach i urządzeniach dowolnej wielkości.

Kod zwrotny

Gdy operacja zakończy się powodzeniem ustawiany jest na 0, w przeciwnym razie na 20.

Informacje dodatkowe

ITD może zapisywać na wszystkich urządzeniach podobnych do urządzeń obsługiwanych przez trackdisk.device. Aby zapobiec problemom (np. uszkodzeniu Twojego dysku twardego) aktualnie nie zapisuje danych na urządzenia większe niż 2000000 bajtów, za wyjątkiem włączenia opcji "ForceOverwriteLargeDevice/S". Jeśli operajca zapisu wykroczy poza granicę 4GB, zostanie wykorzystane polecenie "TrackDisk64".
NIE jest przeprowadzana weryfikacja.
Jeśli obraz jest mniejszy niż pojemność określonego przez Ciebie urządzenia, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający Cię o tym fakcie, a ITD nie zmieni pozostałych ścieżek, ale w tym przypadku zaokrągli wielkość do pełnego bloku i wyczyści pozostałe miejsce. Jeśli obraz jest większy niż pojemność określonego urządzenia także zostaniesz o tym poinformowany, a ITD zapisze tyle danych, ile da radę zmieścić na nośniku w tym urządzeniu.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]