[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Pliki raportów i zrzutów WHDLoad

W celu ułatwienia śledzenia błędów WHDLoad może tworzyć różne pliki zrzutów i raportów.

Zrzuty pamięci

Zrzutem pamięci jest zapisanie do pliku całkowitej zawartości pamięci używanej przez zainstalowany program. Wielkość pliku zrzutu zależy od zainstalowanego programu (odpowiada wartości ws_BaseMemSize w strukturze pliku .slave). Zrzut pamięci zostanie utworzony po naciśnięciu klawisza DebugKey lub, w przypadku wystąpienia błędu i naciśnięciu przycisku CoreDump. Nazwa pliku zrzutu pamięci to ".whdl_memory". Domyślą ścieżką jest "PROGDIR:", ale można to zmienić używając opcji CoreDumpPath. Istniejący plik o takiej nazwie zawsze zostanie zastąpiony. Jeśli zainstalowany program używa dodatkowej rozszerzonej pamięci (ws_ExpMem), zostanie to zapisane pod nazwą ".whdl_expmem".

Zrzuty rejestrów

Zrzut rejestru zawiera całkowity status procesora (włączając w to MMU), CIA oraz rejestrów układów specjalizowanych. Niektóre rejestry CIA i układów specjalizowanych nie mogą zostać odczytane, dlatego też są umieszczane w pliku zrzutu, gdy jest włączony tryb Snoop. Informacje są zapisywane w pliku ASCII z drobnymi wyszczególnieniami utworzonymi poprzez sekwencje Esc (przy użyciu znaku rozpoczynającego sekwencję kontrolną (ang. CSI - Control Sequence Introducer), dziesiętnie 155). Do wyświetlania zaleca się używanie programu obsługującego sekwencje Esc (np. More, MuchMore, MultiView, itp.). Nazwa pliku zrzutu rejestru to ".whdl_register". Domyślą ścieżką jest "PROGDIR:", ale można to zmienić używając opcji CoreDumpPath. Jeśli istnieje plik o takiej nazwie, zrzut zosytanie do niego dołączony - w przeciwnym razie zostanie utworzony nowy plik.

Plik kompletnego zrzutu

Plik kompletego zrzutu jest plikiem w formacie IFF zawierającym informacje o wszystkich wcześniejszych plikach zrzutu. Plik ten jest przeznaczony do wykorzystania przez inne aplikacje. Struktura pliku jest opisana w dodatkowym pliku whddump.i. Obecnie wykorzystują go aplikacje WHDLoadGCI (graficzny interfejs kodera) oraz SP (zapisywanie obrazków). Nazwa tworzonego pliku kompletnego zrzutu to ".whdl_dump". Domyślnym katalogiem zapisywania pliku zrzutu jest "PROGDIR:", ale można to zmienić wykorzystując opcję CoreDumpPath. Istniejący plik będzie zawsze nadpisywany.

Raporty dostępu do plików

Jeśli zostanie użyta opcja FileLog/S, to każda próba dostępu do pliku będzie raportowana. Opcja ta może być użyteczna do analizy operacji dyskowych przeprowadzanych przez zainstalowany program w celu wyszukiwania błędów i dokonania optymalizacji. Następujące funkcje tworzą wpisy w pliku raportu: Każde odwołanie do pliku przy użyciu jednej z powyższych funkcji tworzy jedną linię wpisu w pliku raportu. Każdy wpis zawiera wywołaną funkcję, sumę kontrolną crc odczytanych/zapisanych danych, parametry oraz wynik jej działania. WHDLoad przechowuje wszystkie wpisy w wewnętrznym buforze (LogBuffer/K/N). Bufor jest opróżniany przy wyjściu, lub podczas tworzenia wpisu w przypadku jego przepełnienia. Informacje zostaną zapisane w pliku ASCII, nazwa pliku raportu to ".whdl_log" (przed wersją 18.0 używano nazwy pliku ".whdl_filelog"). Domyślą ścieżką zapisu jest "PROGDIR:", ale można to zmienić używając opcji CoreDumpPath. Jeśli plik o takiej nazwie już istnieje, plik zrzutu zostanie do niego dołączony, w innym wypadku nowy plik zostanie utworzony.

Własne wpisy w pliku raportu

Od wersji 18.0 jest możliwe tworzenie dodatkowych własnych wpisów w pliku ".whdl_log" przy wykorzytsaniu funkcji resload_Log. Wpisy mogą być formatowane przy wykorzystaniu ciągów formatujących i parametrów takich jak w funkcji sprintf. Wpisy będą buforowane w buforze raportu (LogBuffer/K/N) aby zapobiec przełączeniim do systemu operacyjnego. W przypadku dużej ilości wpisów własnych wielkość bufora pliku raportu powinna być odpowiednio zwiększona. Aby wpisy zostały zapisane opcja FileLog/S musi być aktywna.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]