[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Prawa autorskie

WHDLoad oraz wszystkie inne pliki zawarte w archiwum WHDLoad są własnością intelektualną Berta Jahna.
(c) 1995-2015 Bert Jahn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja

Komercyjne wykorzystanie jest dopuszczalne jedynie za wyraźną, pisemną zgodą autora.
Zabrania się modyfikowania jakiejkolwiek części pakietu WHDLoad, za wyjątkiem plików źródłowych, które mogą być modyfikowane w celu ich ponownego użycia.
Redystrybucja jest dozwolona jedynie w przypadku, gdy jest całkowicie zwolniona z opłat.

Regulacje prawne

PROGRAM TEN DOSTARCZARNY JEST TAKIM, JAKIM ON JEST ("AS IS"), BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONEJ BEZPOŚREDNIO BĄDŹ W INNY SPOSÓB, ŁĄCZNIE Z PORĘCZENIAMI HANDLOWYMI I ZDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONYCH CELÓW (LECZ NIE OGRANICZONY TYLKO DO TYCHŻE). CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ORAZ DZIAŁANIEM PROGRAMU PONOSISZ WYŁĄCZNIE TY SAM. W PRZYPADKU WADLIWEGO DZIAŁANIA PROGRAMU, TY PONOSISZ KOSZT WSZELKICH NAPRAW I SERWISU.
W ŻADNYM PRZYPADKU AUTOR NIE MOŻE BYĆ POCIĄGANY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZNISZCZENIA, ŁĄCZNIE Z OGÓLNYMI, SPECYFICZNYMI, PRZYPADKOWYMI LUB WYNIKAJĄCYMI Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYWANIA PROGRAMU (ŁĄCZNIE, LECZ NIE WYŁĄCZNIE ZE STRATAMI DANYCH SPOWODOWANYMI PRZEZ CIEBIE LUB OSOBY TRZECIE LUB DZIAŁANIE PROGRAMU W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZE MNIE LUB POZA NIM), NAWET JEŚLI WŁAŚCICIEL LUB OSOBY TRZECIE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCIACH WYSTĄPIENIA TAKICH ZNISZCZEŃ.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]